Comuna Valea Chioarului

1. Localizare

Comuna Valea Chioarului se situează în partea de sud-vest a judeţului Maramureş făcând parte integrantă din zona etnografică Chioar. Comuna, chiar dacă din puctul de vedere al populaţiei poate fi considerată una mică, este compusă din 6 localităţi:

 • Curtuiuşu Mare
 • Valea Chioarului
 • Mesteacăn
 • Duruşa
 • Vărai
 • Fericea

Reşedinţa de comună, Valea Chioarului este situată pe drumul european E58, Baia Mare – Dej, la o distanţă de 35 km faţă de oraşul reşedinţă de judeţ, Baia Mare.

 

 

2. Infrastructura

Infrastructura de transport

Accesul rutier la reşedinţa de comună se realizează prin drumul european E58 Baia Mare – Dej iar legătura rutieră cu satele aparţinătoare este asigurată de drumurile comunale aflate în administrarea primăriei Valea Chioarului.
Reţeaua totală de drumuri care se desfăşoară pe teritoriul comunei Valea Chioarului însumează 42 km.

Infrastructura tehnico-edilitară

În momentul de faţă singura localitate în cazul căreia putem vorbi de un sistem de alimentare cu apă este reşedinţa de comună, Valea Chioarului, însă şi acesta prezintă o serie de neajunsuri. El reprezintă o soluţie mai mult improvizată luând naştere de pe urma asocierii dintre un grup de gospodării care, prin aport propriu şi cu ajutorul primăriei şi-au pus la punct reţeaua de alimentare cu apă prin captarea a mai multor izvoare. Acest sistem, chiar dacă funcţionează în momentul de faţă, nu satisface necesităţile întregii localităţi, iar soluţia tehnică nu permite realizarea unor activităţi economice susţinute.

 

3. Relief

Fomele de relief specifice comunei sunt dealurile, cu o altitudine medie de 500 m. Punctul cel mai inalt al comunei este reprezentat de Varful Sesului cu o altitudine de 579m.
Ca unităţi geografice caracteristice se pot menţiona o serie de văi şi pârâuri ca: Bârsău, Valea Curtuiuşului, etc.

 

4. Clima

In general, clima poate fi caracterizata ca o clima temperat-continentala cu nuante moderate. Factorii care conditioneaza clima sunt: pozitia geografica, tipul de relief, precum si vegetatia. Temperatura medie anuală este de 9-10 grade Celsius. În luna iulie teperatura maximă depăşeşte 25 de grade Celsius, iar în ianuarie scade sub -4 grade. De regulă primele căderi de zăpadă se înregistrează la începutul lunii decembrie.

 

5. Economia

Comuna Valea Chioarului are o economie predominant agrară, celelalte sectoare economice fiind slab reprezentate la nivelul comunei. Trebuie să menţionăm trecutul comunei ca unitate de exploatare minieră. Subsolul comunei, bogat în bentonită a determinat cu mulţi ani în urmă apariţia acestei ocupaţii, care treptat a devenit o ocupaţie de bază pentru foarte mulţi locuitori ai comunei, în special ai satului Curtuiuşu Mare.
Din 450 salariaţi câţi avea mina la sfârşitul anului 1980, au mai rămas 30 în anul 2001. Producţia a scăzut semnificativ, activitatea miniera nemaifiind o activitate de baza pentru locuitorii comunei.
In perioada de după 1990 au început să apară şi să se diversifice la nivel de comună şi alte activităţi, în special serviciile, preponderente fiind cele comerciale. Se înregistrează astfel la nivel de comună un număr de 23 unităţi economice, majoritatea comerciale.
Agricultura
În tot ceea ce priveşte legumicultura, pomicultura şi viticultura, aceste culturi se fac individual fără a avea un scop de venit, ci doar pentru consumul propriu.
Zootehnia este principala ocupaţie a gospodarilor, produsele rezultate fiind valorificate la cele 8 puncte de colectare a laptelui. Nu există industrie de prelucrare a laptelui, acesta fiind transportat în Baia-Mare sau Dej.
Suprafaţa totală a comunei de 7.899 Ha se împarte în următoarele categorii de folosinţă:

 

6. Turismul

Turismul şi în special agro-turismul, în ciuda resurselor naturale bogate şi a complexităţii formelor de relief este un domeniu slab reprezentat în peisajul economic al comunei Valea Chioarului. Deşi zona poate fi considerată favorabilă pentru dezvoltarea agro-turismului şi a tursimului rural, lipsa puterii financiare a locuitorilor, respectiv starea precară a infrastructurii de bază şi de afaceri face ca investiţiile în domeniu să se limiteze la cele 2 unităţi de deservire turistică de pe raza comunei.
Un element cheie în procesul de dezvoltare al turismului rural în zona Valea Chioarului este exploatarea cât mai eficientă în scopuri turistice a valorilor culturale şi religioase existente în zonă.
Ca orice localitate chioreană, Valea Chioarului prezintă unele caracteristici în port, specifice unei arii folclorice mai largi, dar aceasta evidenţiează şi particularităţi care îi conferă o notă distinctă de originalitate. Portul este ca o carte de vizită a fiecărei localităţi, exprimând tradiţia specifică locului.

 

7. Demografia şi analiza sociala

Potrivit recesământului din anul 2002, populaţia stabilă la nivelul comunei Valea Chioarului este de 2.288 locuitori, din care:

 • Bărbaţi 1.108
 • Femei 1.180

 

8. Infrastructura

 Infrastructura de sănătate

În comuna Valea Chioarului există 3 cabinete medicale de medicină generală, în care însă, din cauza dotărilor insuficiente şi învechite se intervine doar într-un număr redus de cazuri acordând mai mult prim ajutor sau tratamente de moment, cazurile mai grave fiind dirijate spre spitalul Dej/Cluj Napoca sau spitalul judeţean Baia Mare.
În Valea Chioarului există şi o farmacie privată.

Infrastructura educaţională

Pe raza comunei Valea Chioarului, funcţionează 5 şcoli generale cu clasele I-VIII cu un număr de 490 elevi şi 19 de cadre didactice. Pe raza comunei Valea Chioarului, mai funcţionează un număr de 5 grădiniţe cu 210 copii şi 5 cadre didactice.

Infrastructura privind cultura

Patrimoniul cultural deosebit al comunei Valea Chioarului este cultivat în aşezămintele culturale de pe raza comunei prin activităţi specifice promovând astfel tradiţiile locului, portul popular, obiceiurile vechi de secole, etc. Cei doi meşteri populari ce îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei contribuie la promovarea capitalului cultural specific locului în întreaga ţară, operele lor fiind apreciate şi recunoscute la scară largă.
Cele 5 monumente istorice de pe raza comunei pot fi puncte de reper pentru cei interesaţi de istoria şi cultura complexă a comunei şi pot fi incluse în serviciile turistice ale unităţilor de profil din localitate/judeţ/ţară.

 

9. Directii de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2007 - 2013

Infrastructura
Pentru perioada de programare 2007-2013, cu ajutorul atât a fondurilor europene cât şi a eventualelor finanţări guvernamentale am identificat următoarele domenii de acţiune:

 • Înfiinţare de drumuri noi, extinderea, rebilitarea, îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local
 • Modernizarea şi extinderea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare)
 • Amenajarea concomitentă cu drumurile comunale a şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a trotuarelor pentru traficul pietonal şi amenajarea unor staţii acoperite de autobuse.
 • Înfiinţarea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare)
 • Extinderea reţelei de joasă tensiune şi a reţelei publice de iluminat
 • Înfiinţarea reţelei publice locale de alimentare cu gaz
 • Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri, echipamente de colectare
 • Investiţii în sistemul de irigaţii a terenurilor agricole
 • Investiţii în regularizarea cursurilor râurilor în vederea protejării terenurilor agricole

Aceste proiecte, întreprinse atât de mediul public cât şi de mediul privat din comuna Valea Chioarului sunt în conformitate cu Planul Urbanistic General al Comunei.

Servicii publice

 • Înfiinţarea şi dotarea serviciului local de voluntari pentru situaţii de urgenţă
 • Echipamente de salubrizare ale comunei
 • Eficientizarea colectării deşeurilor în comună
 • Transport public în comună
 • Modernizarea sistemului de iluminat public în comună
 • Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medico-socială adresate persoanelor cu probleme sociale
 • Modernizarea şi extinderea infrastructurii sociale prin construirea unui centru social multifucţional (Îngrijire bătrâni, copii, persoane cu nevoi speciale)
 • Modernizarea unitatilor sanitare publice de interes local
 • Modernizarea unităţilor de învăţământ de la nivel local
 • Înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice
 • Eficientizarea sistemului de ajutoare sociale

Dezvoltarea infrastructurii culturale de la nivel local (cămine culturale, biblioteci, muzee, centre culturale)

Agricultura, zootehnica şi silvicultura

 • Promovarea formelor asociative – Uniunea Europeană prin sprijinirea cu subvenţii şi posibilităţi de finanţare acordate asociaţiilor de producători promovează conceptul de asociere pentru practicarea unei agriculturi performante şi de anvergură
 • Sprijinirea investitorilor dornici de achiziţii de terenuri de mari dimensiuni pentru practicarea agriculturii
 • Dezoltarea unei industrii de procesare a produselor agricole din industria alimentară (lapte, fructe, legume)
 • Sprijinirea iniţiativelor de modernizare a exploataţiilor agricole în funcţie de potenţialul şi necesităţile zonei (ferme de creştere a animalelor, investiţii în sectorul vegetal: plantaţii de pomi fructiferi, plantaţii de fructe de pădure, ciupercării etc)
 • Sprijinirea investiţiilor în activităţi de procesare primară a produselor lemnoase
 • Utilizarea programelor de finanţare ale UE pentru dezvoltarea activităţilor cu caracter economic
 • Amenajarea unei pieţe agrozootehnice

Turism rural şi agroturism

 • Dezvoltarea infrastructurii turistice din zonă
 • Promovarea valorilor culturale şi tradiţionale din zonă
 • Mediatizarea obiectivelor turistice existente pe raza comunei
 • Sprijinirea eforturilor de înfiinţare de unităţi turistice
 • Realizarea site-ului comunei, site-uri şi materiale informative
 • pentru promovarea capitalului turistic al zonei
 • Parteneriate strategice cu agenţii de turism
 • Atragerea turiştilor străini prin promovarea comunei prin înfrăţiri şi
 • colaborări cu comune similare din străinătate şi participarea la
 • diferite târguri şi evenimente specifice
 • Fonduri private de vânătoare
 • Prezervarea resurselor naturale pentru păstrarea atractivităţii
 • turistice
 • Promovarea fondurilor europene în cadrul populaţiei din zonă
 • pentru încurajarea investiţiilor în domeniu
 • Concesionări de terenuri pentru investiţii în turism

Direcţiile de dezvoltare ale activităţilor non agricole din comuna Valea Chioarului sunt următoarele:

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:

 • Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
 • Releansarea industriei miniere – extracţia de bentonită
 • În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
 • Dezvoltarea unor puncte de colectare şi prelucrare a plantelor medicinale
 • Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
 • Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:

 • Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
 • Servicii de conectare şi difuzare internet;
 • Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor;
 • Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.